Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Opgericht 19 juli 2007

ANBI geregistreerd

www.stichtingbenremkescultuurfonds.nl

 

Jaarverslag 2012.

Inleiding:

Dit jaarverslag geeft een terugblik op het vijfde volledige jaar van de Stichting Ben Remkes Cultuurfonds (Stichting).

We doen verslag waarmee de Stichting zich in 2012 heeft beziggehouden.

 

Tijdens de evaluatievergadering van 11 december 2011werd besloten om met ingang van

1 januari 2012 de nieuwe werkwijze (productiefunctie) te laten ingaan.

 

2012 zal in eerste instantie een overgangsjaar zijn en vooral een oriĎntatiejaar richting productiefunctie.

 

Het bestuur komt tot de volgende omschrijving van de productiefunctie/opdrachtverstrekking.  

-Binnen de doelstellingen van de Stichting is opdrachtverstrekking opgenomen voor

culturele activiteiten met een innovatief en/of experimenteel karakter.

-De Stichting kan aan kunstenaars een opdracht geven voor het creĎren van nieuw werk.

Nieuw werk dat in hoge mate creatief en vernieuwend is.

-De Stichting wil mede zorg dragen voor de zichtbaarheid/presentatie van het nieuwe werk.

 

De keuze voor de productiefunctie biedt het bestuur de mogelijkheid om de door haar   aangedragen doelgerichte projecten –volgens thema’s- (zie eveneens bij onderdeel doelstelling op blz. 2) te initiĎren en te financieren.

Driekwart van het jaarbudget van de Stichting (Ř 22500,-) zal worden besteed als kernsubsidie voor een project.  

De Stichting gaat er vanuit dat hierdoor projecten gerealiseerd zullen worden die recht doen aan de geformuleerde doelstellingen.

Met het subsidiebedrag kunnen vernieuwende/onderscheidende projecten gerealiseerd worden.

Mochten projecten duurder uitvallen, dan zullen de uitvoerenden zelf voor aanvullende financiering (cofinanciering) moeten zorgen. 

 

Het bestuur besloot vervolgens om de productiefunctie concreet te gaan invullen.

Hiervoor was allereerst gedegen oriĎntatie noodzakelijk onder meer om de ‘ins and outs’ van een voorgenomen project goed in beeld te krijgen, voordat er door het bestuur een definitief besluit genomen kan worden.

Na oriĎntatie werd besloten om daarvoor de werkwijze te kiezen waarbij, per project, voor een deskundige curator (op freelance basis) een sturende rol is weggelegd.

 

Gekozen werd voor een structuur van gedeeltelijke overlapping van projecten.     

Een werkwijze die ‘dakpansgewijs’ zal gaan werken.

In de praktijk zal dat er als volgt gaan uitzien;

Project 1 is gestart en met project 2 wordt al een aanvang gemaakt en als project1

gerealiseerd is, dan is project 2 volop in ontwikkeling en wordt er in die fase al weer gestart met project 3 enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:

De Stichting heeft als uitgangspunt om oorspronkelijke, vernieuwende, gewaagde en experimentele kunt/cultuuruitingen financieel en/of facilitair te steunen.

De Stichting wil zich actief stimulerend begeven op het brede terrein van de

hedendaagse kunst en cultuur. In ondersteunende zin op het gebied van (startende) professionele kunstenaars met het oog op een duurzame toekomst. De Stichting doet dit door projecten financieel en of facilitair te ondersteunen om zo bij te dragen aan de verdere ontplooiing van hun kunstenaarschap op het gebied van beeldende kunst, audio, nieuwe media, muziek (hedendaags en klassiek), literatuur, dans en drama.

 

De Stichting streeft eveneens naar bevordering van actieve dan wel passieve

participatie aan kunst en cultuur voor en door brede lagen van de bevolking door

middel van het steunen van publieksgerichte presentaties.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat op 1 januari 2012 uit:

 

Ben Remkes, voorzitter

Jan Hammenga, secretaris/penningmeester

Bert Beek, algemeen bestuurslid.

Peter Breukink, algemeen bestuurslid

Efiena Bil, algemeen bestuurslid   

 

 

Het bestuur laat zich, zo nodig, ter zijde staan door adviseurs.

Het bestuur vergadert –in principe- 1 keer per kwartaal.

In 2012 werd er 5x vergaderd.

Het dagelijks bestuur communiceerde via mail.

 

De Stichting heeft in 2012 ondanks de nieuwe werkwijze nog enkele ad-hoc subsidies toegekend.

Projecten waaraan in 2011 subsidie werd toegekend werden in 2012 gerealiseerd.

 

Opvallend zijn hierbij projecten, die nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst tonen.

Projecten die sociale media hebben geēntegreerd en interactief zijn in hun presentatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele voorbeelden om de diversiteit van gesteunde projecten aan te geven.

 

*Expositie “going Merz”

In kunstruimte09 te Groningen.

Getoond werden werken van Mark Overeem en Saskia Koops.

Werken geēnspireerd op Kurt Schwitters ‘merzbau’

Kurt Schwitters werkte vanuit de gedachte:

“Verwerp de grenzen tussen disciplines, tussen wat banaal is en van belang, tussen kunst en kitsch, zin en onzin”.

 

*Clear Fotofestival Groningen    

Het thema was: Democratie en Ideologie

Het themaverwijst terug naar de veranderende omstandigheden in Noord Afrika en het Midden-Oosten.

 

*Kunstencongres 2012 “Art is important”        

Centrale vraagstelling was:

“Hoe kijken we vandaag de dag tegen kunstenaars aan, hoe gaan we met kunstwerken om en zijn deze twee eigenlijk wel los te koppelen”

 

*Expositie Afrika Museum “Goddelijk en griezelig”

Deze tentoonstelling toonde werken van kunstenaars uit alle tijden en culturen.

“Geen dier speelt mondiaal zo’n prominente rol in mythologie en beeldende kunst als de slang”.

 

 

FinanciĎn:

De financiĎn van 2012 meer in detail, zoals gespecificeerde subsidiebedragen, treft u bijgaand aan.

 

Ontvangen en afhandeling van subsidieverzoeken:

Het totaal van ontvangen subsidieverzoeken treft u eveneens aan bij het financieel overzicht.