Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Opgericht 19 juli 2007

ANBI geregistreerd

www.stichtingbenremkescultuurfonds.nl

 

Jaarverslag 2013.

Inleiding:

Dit jaarverslag geeft een terugblik op het zesde volledige jaar van de Stichting Ben Remkes Cultuurfonds.

We doen verslag waarmee de Stichting zich in 2013 heeft beziggehouden.

 

2013 was na het overgangsjaar 2012 vooral een verdere orientering op een concrete invulling v.w.b. de opdrachtverstrekking richting productiefunctie.

Hiervoor was voor het bestuur gedurende de eerste maanden van 2013 een gedegen oriŽntatie noodzakelijk om de Ďins and outsí van het voorgenomen cultrele project, een compositieopdracht te verstrekken, goed in beeld te krijgen, voordat er een definitief besluit genomen zou kunnen worden.

 

 

Het bestuur stelde in 2012 de volgende omschrijving van de productiefunctie/opdrachtverstrekking vast.

-Binnen de doelstellingen van de Stichting kan actief stimulerend vorm krijgen in opdrachtverstrekking voor culturele activiteiten met een innovatief en/of experimenteel karakter.

-De Stichting kan aan kunstenaars een opdracht geven voor het creŽren van 'nieuw werk'.

Nieuw werk dat in hoge mate creatief, vernieuwend en uitzonderlijk is.

-De Stichting wil mede zorg dragen voor de zichtbaarheid/presentatie/c.q. de uitvoering van dat nieuwe werk.

De keuze voor de productiefunctie/opdrachtverstrekking biedt het bestuur de mogelijkheid om de door haar aangedragen doelgerichte projecten te initiŽren en te financieren.

Driekwart van het jaarbudget van de Stichting (Ä 22.500,-) zal hiervoor worden besteed als kernsubsidie.

Daarnaast blijft jaarlijks een ad hoc subsidie +/-Ä 5.000,- beschikbaar voor een uitzonderlijk cultureel project. (dit ter beoordeling door het bestuur)

Met de kernsubsidie kunnen culturele projecten gerealiseerd worden die recht doen aan de geformuleerde doelstellingen.

Mochten de culturele projecten duurder uitvallen, dan zal (zullen) de kunstenaar(s) zelf voor aanvullende financiering (co-financiering) moeten zorgen.

 

Na gedegen oriŽntatie door het bestuur werd besloten om daarvoor de werkwijze te kiezen waarbij, per cultureelproject, voor een ter zake kundige curator (op freelance basis) een sturende- en begeleidende rol is weggelegd.

In mei 2013 is er feitelijk gestart met het project 'compositie'.

De realisatie van dit project zal in het najaar van 2014 plaats vinden.

Als curator -met kennis van zaken, werd dhr. Frits Selie aangesteld.

De curator draagt zorg voor de praktische/organisatorische kant van het project

De curator zorgde half juni voor de voordracht van 7 jonge (30/40 jaar) professionele componisten van hedendaagse/moderne klassieke muziek, die allen al een klein oeuvre en uitvoeringen op hun naam hebben staan.

Het bestuur van de Stichting koos uit de voordracht (motivatie/plan en geluidsfragmenten) twee componisten uit waarmee in het najaar de compositieopdracht nader werd besproken.

Het opstellen van sluitende contracten vergde voor de rest van 2013 veel tijd van het bestuur.

 

In het najaar van 2013 werd een curator -op freelance basis- aangetrokken voor het project 'beeldend', dat in de loop van 2015 gerealiseerd zal worden.

 

Op de website werd de veranderde werkwijze van de Stichting verwoord.

 

Doelstelling:

De Stichting heeft als uitgangspunt om oorspronkelijke, vernieuwende, gewaagde en experimentele kunst/cultuuruitingen financieel en/of facilitair te steunen.

De Stichting wil zich actief stimulerend begeven op het brede terrein van de

hedendaagse kunst en cultuur. In ondersteunende zin op het gebied van (startende) professionele kunstenaars met het oog op een duurzame toekomst. De Stichting doet dit†† om zo bij te dragen aan de verdere ontplooiing van hun kunstenaarschap op het gebied van beeldende kunst, audio, nieuwe media, muziek (hedendaags en klassiek), literatuur, dans en drama.

 

De Stichting streeft eveneens naar bevordering van actieve- dan wel passieve

participatie aan kunst en cultuur voor en door brede lagen van de bevolking door

middel van het steunen van publieksgerichte presentaties.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat op 1 januari 2013 uit:

 

Dhr. Ben Remkes, voorzitter

Dhr. Jan Hammenga, secretaris/penningmeester

Dhr. Bert Beek, algemeen bestuurslid.

Dhr. Peter Breukink, algemeen bestuurslid

Mevr. Efiena Bil, algemeen bestuurslid†††

 

In 2013 vond er een bestuurswisseling plaats twee bestuursleden de heren Jan Hammenga, secretaris/penningmeester en Bert Beek, algemeen bestuurslid- die beiden twee volledige termijnen (2x drie jaar) als bestuurslid hadden volgemaakt, traden af als bestuurslid.

Op 7 september werd er van beide bestuursleden afscheid -met een feestelijk tintje- genomen, door o.m. het bijwonen van de voorstelling 'Othello' -de Shakespeare-klassieker over jaloezie, wraak en wroeging- in het Shakespearetheater (openluchttheater) te Diever.

Dhr. Anno Prins trad toe tot het bestuur en nam het secretariaat en het penningmeesterschap over van zijn voorganger. Het bestuur is op zoek naar een geschikte kandidaat om de vrijgekomen plaats (algemeen bestuurslid) op te vullen.

Het bestuur laat zich, zo nodig, ter zijde staan door adviseurs.

Het bestuur vergadert Ėin principe- 1 x per kwartaal. In 2013 werd er 5x vergaderd.

Het dagelijks bestuur communiceerde via mail.

 

Ad-hoc subsidie:

De Stichting heeft in 2013 een ad-hoc subsidie toegekend (zie bij Peter de Grote Festival).

Enkele projecten waaraan in 2012 subsidie werd toegekend, werden in 2013 gerealiseerd.

Opvallend zijn hierbij projecten, die nieuwe ontwikkelingen in de visuele kunst tonen.

Projecten die sociale media hebben geÔntegreerd en interactief zijn in hun presentatie.

 

Peter de Grote Festival.

Binnen het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013

Kameropera: 'The Tsar, his wife, her lover and his head'

Opera over het leven van Tsaar Peter de Grote (1672-1725)

Componist: Monique Krus, librettist: Sjoerd Kuyper.

Wereldpremiere: 2 augustus 2013 in het Groninger Museum.

Vervolgens later in augustus een tweetal uitvoeringen tijdens het Amsterdamse Grachtenfestival in de binnentuin van de Hermitage Amsterdam.

 

FinanciŽn:

De financiŽn van 2013 meer in detail, zoals gespecificeerde subsidiebedragen, treft u bijgaand aan.

 

Ontvangen en afhandeling van subsidieverzoeken:

i.v.m. De koerswijziging van de Stichting zijn de ontvangen subsidieverzoeken wel ingebracht en toegelicht, maar niet in behandeling genomen.